Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Feniks VOF, Theo Andriesstraat 32 in 2870 Puurs-Sint-Amands met ondernemingsnummer BTW BE 0769.415.876. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever en Feniks schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 2 Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als opdrachtgever wordt vermeld in de offerte, wordt door Feniks beschouwd als opdrachtgever. In deze algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever vanaf nu ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’ genoemd.

Artikel 3 – Offerte

Elke offerte die Feniks opstelt, is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheid van 30 dagen. De overeenkomst tussen jou en Feniks wordt bindend zodra jij de offerte schriftelijk bevestigt.

Jij bezorgt Feniks alle informatie die nodig is om de opdracht te kunnen realiseren. Feniks maakt een offerte op basis van deze informatie. Als later blijkt dat deze informatie niet volledig was of als de opdracht nog gewijzigd wordt na de offertebevestiging, kan de prijsofferte worden herzien.

Offertes gelden specifiek voor iedere individuele opdracht. Ze zijn niet automatisch van toepassing op andere en/of toekomstige opdrachten.

Alle prijzen op de offerte zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Leveringstermijn

Elke leveringstermijn is een indicatie, tenzij expliciet anders afgesproken tussen jou en Feniks. Feniks verbindt zich er wel toe om de afleverdatum als streefdoel te hanteren en brengt jou er zo snel mogelijk van op de hoogte als de indicatieve afleverdatum niet gehaald zal worden.

Artikel 5 Kwaliteitsgarantie

Feniks verbindt zich ertoe om professionele diensten af te leveren. De teksten die Feniks aflevert, zijn authentiek en origineel.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

Feniks is verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden tegenover derden.

Als jij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming geeft, mag Feniks jouw identiteit, eventuele recensies en een link naar jouw website bekend maken op haar website en haar sociale mediakanalen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Jij bent als opdrachtgever aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Feniks. Dat betekent dat je geacht wordt de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden vooraleer je ze in gebruik neemt. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom, blijf jij verantwoordelijk voor de teksten die je van Feniks aanvaardde. Feniks garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8 – Correctieronde

Er is altijd één gratis correctieronde inbegrepen in de service van Feniks. Nadat Feniks je de eerste versie opgestuurd heeft, heb je 7 kalenderdagen de tijd om je feedback te bezorgen. Houd hierbij rekening met de afspraken die voor aanvang van het project gemaakt werden.

Indien de feedback duidelijk afwijkt van de vooraf gemaakte afspraken, zal Feniks voor de aanpassingen een tarief aanrekenen van € 65,00 per uur, exclusief btw. Ook bijkomende aanpassingen na de gratis correctieronde zullen aan dit tarief uitgevoerd worden.

Laat je na om binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de opdracht je feedback naar Feniks door te sturen, dan vervalt het recht op een gratis correctieronde en wordt de opgestuurde versie als eindproduct beschouwd.

Artikel 9 – Wijziging of annulering opdracht

Wijzig je de opdracht nadat je eerder de offerte goedgekeurd had? Dan zal Feniks een nieuwe offerte opstellen. Overbodig geworden werk dat echter wel al uitgevoerd werd voor de wijzigingen, zal in dat geval aangerekend worden.

Annuleer je een opdracht na goedkeuring van de offerte, dan ben je verplicht om het reeds uitgevoerde werk te vergoeden. Na betaling van de factuur ontvang je in ruil het werk waarvoor je betaald hebt. Annuleer je de opdracht na de orderbevestiging maar voordat Feniks met de opdracht gestart is, dan behoudt Feniks het recht om een schadevergoeding te eisen die gelijk staat aan 25% van het totaalbedrag van de offerte.

Artikel 10 – Verzuim opdrachtgever

Voor veel opdrachten is Feniks afhankelijk van de input van haar opdrachtgevers. Als jij de uitvoering of de levering van het werk vertraagt door verzuim, dan kan Feniks de opdracht beëindigen en toch het volledige bedrag voorzien in de offerte in rekening brengen, onverminderd het recht om alle overige kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.

Artikel 11 – Abonnementen

Abonnementen van Feniks neem je voor een minimale periode van 3 maanden. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, maar beide partijen kunnen het abonnement stopzetten met een opzegtermijn van 1 maand.

De prijzen voor abonnementen blijven het hele kalenderjaar geldig. Elk jaar in januari kan Feniks haar prijzen aanpassen.  Als de abonnementsprijs in het volgende kalenderjaar zal wijzigen, stuurt Feniks jou hiervoor vóór 1 december een nieuwe offerte via mail. Ga je niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen, dan kan je je abonnement opzeggen met ingang van 1 januari.

Artikel 12 – Facturen

Feniks stuurt jou de factuur op samen met het eindproduct. Dit gebeurt bij voorkeur per mail. Voor opdrachten die langer lopen dan een maand, kan Feniks een maandelijkse factuur opmaken voor geleverde prestaties. Bij samengestelde opdrachten kan Feniks de levering van afzonderlijke delen tussentijds factureren.

Facturen dien je te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Feniks heeft het recht om in de mate van het redelijke het afleveren van bijkomende opdrachten uit te stellen tot na de betaling van openstaande facturen.

Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd, tenzij je de factuur binnen de 7 kalenderdagen betwist door middel van een aangetekende brief aan Feniks VOF, Theo Andriesstraat 32, 2870 Puurs-Sint-Amands.

Artikel 13 – Schadevergoeding en verwijlinteresten

Betaal je de factuur niet binnen de 30 kalenderdagen, dan stuurt Feniks jou een herinneringsmail met een nieuwe uiterlijke betaaldatum. Als je de factuur na die nieuwe datum nog steeds niet betaald hebt, dan wordt je een forfaitaire schadevergoeding aangerekend. Die schadevergoeding bedraagt 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00.

Daarnaast worden op het factuurbedrag verwijlintresten aangerekend a rato van 1 % per maand. Dit alles zonder ingebrekestelling, en ongerekend gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

Tenzij het in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald, gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:

Feniks blijft in het bezit van de eigendomsrechten van het geleverde product totdat de factuur voor het betreffende product volledig betaald is. Op het ogenblik dat jij de factuur met betrekking tot de opdracht volledig betaald hebt, draagt Feniks de auteursrechten integraal en onvoorwaardelijk aan jou over.

Feniks behoudt echter wel het recht om (delen van) het afgeleverde product te gebruiken voor eigen promotie, voor zover dat niet in strijd is met de bepalingen uit artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 – Klachten

Heb je klachten over het eindproduct van de geleverde diensten, stuur dan een aangetekende klachtenbrief met een gedetailleerde motivering naar Feniks, Heirstraat 50, 2801 Heffen. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het eindproduct verzonden worden. Bovendien mag je het eindproduct niet in gebruik genomen, bewerkt of verwerkt hebben of doorgestuurd hebben naar derden.

Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je plicht om de factuur binnen de afgesproken termijn te betalen.

Artikel 16 – Rechtbank van Mechelen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

*einde van de algemene voorwaarden*